• Puno ime: Petrokemija d.d.
  • Stranica:  www.petrokemija.hr
  • Lokacija:  Aleja Vukovar 4, Kutina
  • Godina osnivanja: 1991.
  • Temeljni kapital: 550.287.010,00 kuna
  • Vlasništvo: 100% privatno
  • Broj zaposlenih: 1581
  • Djelatnost: Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

  • Full name: Petrokemija plc.
  • Website:  www.petrokemija.hr
  • Location:  Aleja Vukovar 4, Kutina
  • Year of establishment: 1991.
  • Share capital: 550.287.010,00 HRK
  • Ownership: 100% private
  • Number of employees: 1581
  • Activity:  Production of fertilizers and nitrogen compounds

Petrokemija proizvodi mineralna gnojiva uporabom prirodnih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode bazne kemikalije, a potom mineralna gnojiva. Prema sastavu, gnojiva se određuju kao jedinična i složena, odnosno kompleksna i miješana, a prema agregatnom stanju kao kruta (granulirana i prilirana) i tekuća.

Petrokemija produces mineral fertilizers using natural minerals, natural gas, atmospheric nitrogen and oxygen. From these raw materials, basic chemicals and then mineral fertilizers are produced by appropriate technological processes. By composition, fertilizers are defined as unit and complex, that is, complex and mixed, and according to the aggregate state as solid (granular and attached) and liquid.

Petrokemija, Petrokemija Kutina, Gnojivo, Kutina, KIND, ILZ, Industrijsko logistička zona Kutina, poslovanje, tvornica
Kutina, Petrokemija, Industrijsko logistička zona,

Comments are closed.