Industrijsko logistička zona Kutina

Detalji zone.

Poslovne zone grada Kutine

Kutina, Grad Kutina, Industrijsko Logistička Zona, ILZ, KIND

Prometna infrastruktura

Grad Kutina je smješten na PANEUROPSKOM KORIDORU X

/Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Veles-Solun/

Kutina, Autocesta, Industrijsko logistička zona, prometna povezanost

E-70, Autocesta A-3 Zagreb-Slavonski brod-Lipovac, izlaz Kutina

Kutina, Željeznica, Industrijsko logistička zona, teretni prijevoz

Teretni željeznički kolodvor u Kutini – jedan od najvećih u Republici Hrvatskoj

Kutina, ILZ, industrijsko logistička zona, blizina aerodroma Franjo Tuđman

Udaljenost 85 km, Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman

Kutina, ILZ, Kutina-Rijeka, blizina Rijeke, blizina Riječke luke

Udaljenost 235 km, Rijeka, Luka Rijeka

Riječna luka – udaljenost 45 km, Sisak, Riječna luka Sava

Uvod ilz

Pan-Europski koridor

Željeznički promet

Prostor za razvoj industrijsko logističke zone Kutina

Dio prometnice D 45 (nova obilaznica) – južna obilaznica Grada Kutine

LOKACIJA

Smještena istočno od Sisačke ulice koja je povezana s:

 • Autocestom Zagreb – Lipovac (udaljenost 2,5 km)
 • Terminalom Carinske ispostave (udaljenost 2,5 km)
 • Željezničkim kolodvorom (udaljenost 0,5 km)
 • Državnom cestom D 45 Kutina – Virovitica (Mađarska) (udaljenost 2,0 km).

ILZ

 • Površina: 74 ha (7 parcela)
 • 100% vlasništvo Grada Kutine
 • Predviđena za izgradnju logističkih terminala velikih površina, skladišno – manipulativnih objekata i industrijskih postrojenja (kapitalne javne i privatne investicije)
 • Obuhvaćena PPUG, GUP i DPU
  • Gospodarska namjena: Proizvodna (I), Poslovna (K)
  • Formirane parcele za razvoj ciljanog gospodarstva – DPU 11 i DPU 12

parcele

Kutina parcela industrijsko logistička zona
Kutina parcela industrijsko logistička zona
Kutina parcela industrijsko logistička zona

Komunalna, energetska i prometna infrastruktura

 • Električna energija: osigurano – min. 13 + 8 MW s mogućnošću povećanja i eventualnog dodatnog dobavnog pravca
 • Plin: osigurano – min. 12.000 m3/h s mogućnošću povećanja (blizina magistralnog plinovoda)
 • Voda: osigurano – 480 m3 /dan s mogućnošću povećanja
 • Blizina glavnog kolektora i pročišćivača
 • Carinska ispostava – osigurana
 • Izlaz na autocestu: osiguran – udaljenost cca 2,5 km
 • Željeznički industrijski kolosijek s radom 24h na dan na lokaciji: moguće izgraditi – duljina cca 0,5 km

Aktivnosti

Izgradnja komunalne infrastrukture unutar ILZ- a
 • u tijeku izrada pripremne i tehničke dokumentacije
 
Priključenje na postojeće komunalne i energetske infrastrukture
 • izrađena pripremna i tehnička dokumentacija
 
Izgradnja državne prometnice D45 – Južna obilaznica Kutine – I faza
 • Ukupna dužina dionice iznosi 4.500 m, realizacija u dvije faze
 • I faza realizirana
 • Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
 • Izvođač radova: STRABAG d.o.o.
 • Vrijednost radova: 17,5 milijuna kn
 
Realizacija Industrijsko-logističke zone Kutina je strateški projekt Grada Kutine sukladno razvojnim dokumentima Grada Kutine, te je prihvatljiv u sklopu Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Potpore i stimulacije grada Kutine

 • Cijena zemljišta – početna cijena 7,00-25,00 kn/m²
 • Komunalni doprinos: oslobađanje 100% od izračunatog iznosa
 • Komunalna naknada: oslobađanje plaćanja u 100% iznosu u razdoblju od pet /5/ godina
 • Kreditna linija – subvencioniranje kamate u iznosu od 1%.
 • Sufinanciranje novozaposlenih osoba
 • Maksimalno ubrzanje izdavanja dokumenata i dozvola za građenje – Grad Kutina samostalno izdaje potrebnu dokumentaciju za građenje
 • Razvojna agencija MRAV d.o.o. – društvo u vlasništvu Grada Kutine, pruža savjetodavnu i operativnu podršku poduzetnicima u svrhu povlačenja financijskih sredstava iz EU fondova

Poslovno okruženje

Grad Kutina potiče obrazovanje, kako ono obavezno, tako i srednjoškolsko, visoko ali i cjeloživotno obrazovanje. Na području Grada postoje dvije srednje škole, Tehnička škola Kutina i Srednja škola Tina Ujevića Kutina kao i Sveučilište Libertas.

Pučko otvoreno učilište kontinuirano osposobljava polaznik u potrebi za prekvalifikacijama i obrazovanju prema potrebama tržišta.

Uz uslužne djelatnosti i velike poduzetnike, u Kutini postoji i  niz malih i srednjih proizvodnih poduzetnika, poput bravara, građevinara, poljoprivrednih proizvođača koji uspješno posluju godinama i kontinuirano rastu. Trenutni broj poduzetnika na području Grada Kutine je 840 ali iz godine u godinu i taj se broj povećava.